Творчі лабораторії

Для багатьох тематичних напрямів здійснення наукової діяльності створено науково-практичний центр «Освітній хаб «NOTBOX», метою якого є створення інноваційного простору для психолого-педагогічної підтримки освітян області; організація співпраці стейкхолдерів, викладачів, студентів, учителів та учнів. У структурі хаба функціонують спеціальні науково-освітні лабораторії або центри.

Науково-дослідна лабораторія «Нова українська школа», метою діяльності якої є розроблення технологій і методик підготовки вчителя нової формації: творчого, цікавого, ініціативного, інновативного, готового бути не лише транслятором знань, а й модератором навчального процесу, тьютором, фасилітатором, коучем. Робота лабораторії організовується на засадах інтегративного, особистісно орієнтованого, компетентнісного та діяльнісного методологічних підходів з використанням STEM-, STEAM-, STREAM-технологій в освіті. Уміння комплексного застосування знань, їх синтезу, перенесення ідей і методів з однієї науки в іншу лежить в основі творчого підходу до наукової, інженерної, художньої діяльності людини в сучасних умовах науково-технічного прогресу. Озброєння такими вміннями – актуальне завдання сучасної освіти, що диктується тенденціями інтеграції в науці та практиці і розв’язується за допомогою інтеграції навчальних знань.

Лабораторія інтерактивних арт-терапевтичних технологій інклюзивної освіти «ARTEX». Метою лабораторії є створення безпечного інклюзивного середовища для дітей з інвалідністю, зокрема дітей з порушеннями інтелектуальної та емоційно-вольової сфери, що сприятиме формуванню соціального та емоційного інтелекту; комунікативної компетентності; навичок аналітичного та критичного мислення, навичок співпраці та високого рівня адаптивності дитини до поточної ситуації з урахуванням сформованої системи цінностей, які підтримує суспільство.

У рамках проекту проводяться інтерактивні та тренінгові заняття з використанням технологій арт-терапії; сімейні заняття «Комп`ютерна абетка для малечі», де діти знайомляться із можливостями роботи на комп`ютері, а батьки отримують діагностичні карти за допомогою арт-терапії; продовжується створення робочої мережі закладів освіти та соціального спрямування, а також громадських організацій на базі яких проводяться заняття з дітьми. Окрім того триває розробка тренінгових арт-терапевтичних занять з описом адаптації для різних категорій дітей з інвалідністю, зокрема дітей з порушеннями інтелектуальної та емоційно-вольової сфер, що спрямовані на формування навичок співпраці, розробка інтерактивних занять з використанням ІКТ та арт-терапевтичних технологій для формування навичок аналітичного та критичного мислення, знання та критичне розуміння самого себе. У планах лабораторії розробка он-лайн ігор з базовим компонентом “Цінності”, що спрямовані на формування соціального інтелекту та підготовка фахівців до використання розроблених матеріалів. Організовано вивчення досвіду впровадження шведської освітньої практики PBL (Problem-Based Learning), в т.ч. в роботі з дітьми з інвалідністю.

Консультативно-тренінговий центр, метою діяльності якого є надання комплексної психологічної допомоги різним категоріям населення. Робота центру спрямована на організацію наукових досліджень у сфері захисту психічного й соціального здоров’я сучасної особистості; впровадження отриманих результатів як в цілому в практику життєдіяльності суспільства, так і зокрема у навчально-виховний процес ЗВО; створення й апробацію нових технологій надання кваліфікованої психологічної допомоги, а також пошук об’єктивних регулятивних факторів функціонування і розвитку суспільства, трансформованих у внутрішню спонукальну силу дій сучасної людини.

Результати науково-практичних досліджень консультативно-тренінгового центру застосовуються в процесі викладання навчальних дисциплін з метою підвищення компетенцій майбутніх фахівців-психологів та соціальних працівників.

Навчально-науковий тренінг-центр з інформатики та комп’ютерної математики для учнів ЗЗСО

Зміст: актуальні питання математики та інформатики, поглиблене вивчення розділів шкільної математики та інформатики, розв’язування нестандартних задач (творчих, креативних), задач підвищеної складності, оволодіння учнями навичками застосування математичного й інформатичного апарату, формування у них алгоритмічного мислення і інформаційної культури; орієнтація на набуття інформатичних та математичних компетентностей, розвиток креативності.

Форми роботи: тренінги, лекції, лабораторні, хакатони, олімпіади, дискусії, екскурсії, проблемні заняття, форуми, круглі столи, семінари, індивідуальні практикуми, ділові ігри, зустрічі з представниками компаній, експрес-опитування (парні, групові, фронтальні, індивідуальні).

Центр з дослідження вимог стейкхолдерів «Форсайт розвитку математичної та інформатичної освіти Вінниччини»

Зміст та форми роботи: обговорення актуальних питань і основних напрямів освітньої реформи, «Нової української школи» в контексті розвитку математичної освіти на Вінниччині та в Україні, сучасні вимоги до підготовки вчителів математики, інформатики та фізики, моніторинг якості навчання старшокласників з математики та інформатики. Залучення відомих вчителів Вінниччини й України, науковців та студентів до обговорення сучасних проблем з викладання математики та інформатики у ЗЗСО Вінниччини.

Творча науково-педагогічна лабораторія з мотивації обдарованої студентської молоді до лідерства (спільно з Університетом Південної Флориди США).

Зміст та форми роботи: презентації та веб-конференції, Е – симпозіуми  щодо актуалізації найсучаснішого американського досвіду роботи з обдарованою молоддю, формування їх лідерської позиції;  круглі столи, дискусійні салони, обмін досвідом  з удосконалення професійної підготовки (перепідготовки) педагогічних працівників, зокрема щодо інноваційного методичного та технологічного забезпечення роботи з обдарованою молоддю, формування лідерської позиції студентів; педагогічний супровід підтримки обдарованої молоді та мотивації їх до лідерства; забезпечення ціннісного контексту педагогічного супроводу та побудови особистісних стратегій самореалізації.

Лабораторія з педагогічного коучингу «Педагогічний інсайт: освітні технології 21 століття».  

Зміст та форми роботи: майстер-класи для студентів і вчителів з оволодіння інноваційними освітніми технологіями: комп’ютерне навчання, перевернуте навчання, інтегроване навчання, ігрове моделювання, занурення в дисципліну тощо; комп’ютерний тренажер з практичної підготовки майбутніх вчителів до роботи в школі та перепідготовки вчителів з педагогічної майстерності, перепідготовка вчителів; тренінг з формування технології саморегуляції вчителя.

Лабораторія педагогічної майстерності «Територія становлення майбутнього вчителя: від абітурієнта до професіонала».

Зміст та форми роботи:  інноваційні лекції, цикл професійних тренінгів, перегляд мотиваційних відеороликів, рекламних відеороликів переможців конкурсів педагогічної майстерності, обговорення сучасних педагогічних фільмів, розв’язання педагогічних ситуацій, розробка індивідуальних творчих проектів («Пізнай і створи себе», «Шлях до успішного педагога», «Знайти себе у професії вчителя», «Я вчитель майбутнього», «Мої перші кроки у професії педагога»).

Історико-педагогічна лабораторія «Історія в постатях видатних педагогів».

Зміст та форми роботи: вивчення педагогічного краєзнавства, педагогічної спадщини видатних педагогів, науковців, громадських діячів. Відзначення ювілейних дат педагогів минулого. Форми роботи: проектна діяльність (робота над одним проектом студентами різних факультетів); педагогічний театр; підготовка та проведення заочних екскурсій місцями, пов’язаними з видатними педагогами; робота над створенням «Педагогічної карти Поділля»;  ознайомлення з особливостями функціонування навчальних закладів на території нашого краю.

Лабораторія з підготовки студентів, вчителів, батьків до роботи в інклюзивному середовищі «Інклюзивна освіта».

Зміст та форми роботи: моделювання квазі-професійної діяльністі вчителя інклюзивного класу і реальні ситуації роботи з особливою дитиною; психологічні тренінги, арт-терапевтичні вправи (з використанням ляльок-маріонеток і ростових ляльок, є на фото нижче); психогімнастика; корекійно-реабілітаційні вправи із застосуванням напольних пазлів, м’яких модульних конструкторів, фітболів.

Відвідувачі – школярі і студенти, вчителі, батьки дітей з особливими освітніми потребами.